Правила та умови

Віктор Калініченко пропонує будь-якій фізичній особі акцептувати справжню Оферту про надання інформаційних послуг.

1. Порядок акцепту оферти
1.1. У разі прийняття наведених нижче умов та оплати послуг, фізична особа, яка здійснює акцепт справжньої публічної оферти, стає Замовником, а Віктором Калиниченко Виконавцем. Надалі Виконавець та Замовник спільно називаються «Сторони», а окремо – «Сторона».
1.2. Замовник оплачує послуги Виконавця, тим самим підтверджуючи своє ознайомлення з умовами цієї Оферти та їх прийняття (беззастережний акцепт). Договір набирає чинності з надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.


2. Предмет Договору
2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з організації свята
В рамках предмета цієї Оферти Виконавець:
— організовує та проводить замовлені Замовником послуги дитячого садочка

3. Права та обов'язки Виконавця
3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. Виконати всі оплачені Замовником послуги з організації свята
3.1.2. Відповідати на запитання Замовника не пізніше 48 годин з моменту його отримання.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Залучати третіх осіб до виконання своїх зобов'язань за Договором.

4. Права та обов'язки Замовника
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Передати Виконавцю необхідну інформацію щодо дитини
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Відмовитись від виконання договору з дотриманням умов цієї Оферти.

5. Порядок розрахунків
5.1. Вартість послуг встановлюється Виконавцем на інтернет-ресурсі https://salut-kids.com.ua/
5.2. Способи оплати встановлюються Виконавцем на інтернет-ресурсі https://salut-kids.com.ua/. Оплата може бути здійснена карткою VISA або Mastercard через платіжну систему WayForPay.
5.3. Передоплата провадиться до початку їх надання. Послуги не надаються до отримання передоплати Замовником.

6. Інформаційні матеріали
6.1. Виконавець надає Замовнику доступ до інформаційних матеріалів по діяльності садочка.

7. Строк дії, порядок зміни чи розірвання договору-оферти.
7.1. Термін дії Оферти закінчується одразу після завершення оплаченного терміну або послуги.
7.2. Замовник має право відмовитись від Послуг Виконавця у будь-який час. Якщо відмова відбулася після отримання Виконавцем передоплати, вона поверненню не підлягає.

8. Відповідальність сторін.
8.1. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти за будь-яким позовом або претензією щодо договору Оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником.

9. Порядок вирішення спорів.
9.1. До пред'явлення позову, що випливає з Договору-оферти, сторона, яка вважає, що її права порушені (далі зацікавлена сторона), зобов'язана направити іншій стороні письмову претензію.
9.2. Претензія має містити вимоги заінтересованої сторони та їх обґрунтування із зазначенням порушених іншою стороною норм законодавства та (або) умов Договору. До претензії мають бути додані копії документів, що підтверджують викладені у ній обставини.
9.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана її розглянути та направити письмову мотивовану відповідь іншій стороні протягом десяти днів з моменту отримання претензії.
9.4. У разі неотримання відповіді у вказаний вище термін або незгоди з відповіддю зацікавлена сторона має право звернутися до суду.
9.5. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами в рамках Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його укладання, зміни, виконання, порушення, розірвання або визнання недійсним, підлягають вирішенню у суді загальної юрисдикції відповідно до чинного законодавства України.

10. Форс-мажорні обставини.
10.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли внаслідок надзвичайних обставин, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумним заходам. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться стихійні лиха, аварії, повені, землетруси, епідемії, пожежі, масові заворушення, страйки, революції, військові дії, набрання чинності законодавчими актами, урядовими постановами та розпорядженнями державних органів, які прямо або опосередковано забороняють зазначені в Договорі діяльності, а також будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін, що перешкоджають виконанню зобов'язань.
10.2. У разі виникнення зазначених обставин, термін виконання договірних зобов'язань пропорційно відкладається на час дії відповідної обставини.
10.3. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань через настання обставин непереборної сили, повинна вжити всіх можливих дій для сповіщення іншої Сторони про настання таких обставин (телефон, факс, електронна пошта тощо).

11. Інші умови.
11.1. За відсутності претензій Замовника протягом 10 (десяти) днів з моменту закінчення надання інформаційних послуг послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі.
11.2. Замовник дає свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання своїх персональних даних переданих ним Виконавцю в рамках цього Договору.
11.3. Замовник не має права передати свої права та обов'язки за Договором без попередньої згоди Виконавця
11.4. Сторони домовилися передавати повідомлення (зокрема юридично значущі) засобами електронного поштового зв'язку. Адреса Виконавця вказана на офіційному сайті Виконавця, адреса Замовника вказується ним під час заповнення реєстраційної форми. Листування Сторін або їх представників може бути використане як докази.
11.5. Сторони домовилися, що фотокопії підписаних документів у форматі JPEG (у тому числі екземпляри цього Договору) прирівнюються до документів, оформлених на паперовому носії.
11.6. У всьому іншому, що не врегульовано цією Офертою Сторони, керуються чинним законодавством України.

ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК

Калініченко Віктор
Made on
Tilda